Audit


Audit

  • Audit podľa medzinárodných audítorských štandardov.
  • Transformácia účtovných závierok podľa medzinárodných účtovných štandardov.
  • Služby pri oceňovaní majetku a záväzkov.
  • Audit výročných správ a ich súladu s účtovnými závierkami.
  • Analýzy účtovných systémov.
  • Služby v oblasti ekonomického a finančného poradenstva.
  • Konzultácie na overenie a posúdenie podnikateľského zámeru.